Effektiv och säker hantering över haven

Inom sjöfarten och logistiknäringen sker en utveckling där det ställs allt högre krav på kvalitet, hållbarhet, säkerhet och effektivitet. Lösningar levereras ofta med inriktning att lösa en av utmaningarna. Melicons syn på detta är att begreppen hänger ihop. Säker sjöfart är en effektiv sjöfart, En hamn med säkra processer minimerar godsskador och bidrar till hög effektivitet.

Tekniskt stöd och beslutsunderlag

Melicon kan med sin erfarenhet stötta genom att ta fram relevant tekniskt beslutsunderlag inför investeringar i fartyg, lastbärare och infrastruktur. Detta för ökad trygghet inför stora investeringar samt för att säkerställa att en investering faller enligt plan med så låg riskbild som möjligt.


Marine Assurance

Oavsett om det gäller en inspektion av ett fartyg eller en auditering av en landorganisation enligt ISO, ISM, ISPS eller för den delen SIRE, CDI kan Melicon erbjuda stöd och skräddarsydda lösningar efter kundens behov på kort och lång sikt.

Melicon är en partner till företag för att utveckla ledningsarbetet så att både legala krav och kundkrav uppfylls och säkerställs.

Melicons medarbetare har erfarenhet från både större och mindre rederiverksamhet samt nybyggnation av fartyg.

 

Hamnutveckling och intermodalsäkring

Melicon har stor erfarenhet av processäkerhet kring intermodala lösningar där lastbärare byter transportsätt. Detta både ur ett lokalt och internationellt perspektiv.

Beroende på transportbärarens art samt transportsätt genomförs åtgärder för att säkra både gods, människa samt miljö. Detta för att stärka hamnars olika processer för ökad effektivtet, minskad liggtid och ökad säkerhet.

 

Melicon AB - Datavägen 16 - 436 32 Askim

info@melicon.se

+46 (0)31-288080

© Melicon AB 2017 All Rights Reserved